Интернет-магазин:

Nokian Tyres: к летнему сезону 2017 — готовы!

2016 жылғы 8 қыркүйекте Nokian Tyres 2017 жылдың жазғы маусымына бірден үш жаңа өнімін: орташа баға сегменті үшін - Nokian Nordman SX2; жазғы маусымда ауа температурасы күрт ауысып тұратын елдер үшін -  Nokian Hakka Blue 2 және Nokian Rockproof мегатөзімді жол талғамайтын шиналарын ұсынды.

 

8 сентября 2016 года Nokian Tyres представили сразу три новинки для летнего сезона 2017: шины Nokian Nordman SX2 — для средне-ценового сегмента; мегапрочные внедорожные шины Nokian Rockproof и Nokian Hakka Blue 2 — для стран с резкими перепадами температур в летний период времени.

 

 

Nokian Hakka Blue 2

 

Nokian Hakka Blue 2

 

 

Nokian Hakka Blue 2— сулы жолдарда басқаруды толық бақылауды қамтамасыз ететін жазғы жаңа буын шинасы, сенімді тежеуді қамтамасыз етеді және қандай да бір күш салусыз жаңа бірегей Dry Touch 2концепциясының көмегімен акважоспарлаудың алдын алады. 

 

Nokian Hakka Blue 2 — летняя шина нового поколения, обеспечивающая полный контроль управления на мокрых дорогах, демонстрирует надежное торможение и без каких-либо усилий предотвращает аквапланирование при помощи уникальной новой концепции Dry Touch 2.

 

Мүмкін болатын рейтингтердің ең үздігі – ЕС сыныптамасы бойынша сулы жолдағы тежеу жолы бойынша А класына ие болу дерегі жаңа өнімнің ерекшелігінің бірі болып табылады.

 

Одной из отличительных черт новинки является тот факт, что имеет класс А по тормозному пути на мокрой дороге по классификации ЕС — наилучший из возможных рейтингов.

 

 

Инновационные особенности

 

Nokina Dry Touch 2  

Dry Touch 2 концепциясы — акважоспарлауға тиімді қарсыласу және жол төсемімен тамаша ілінісу.

 

Концепция Dry Touch 2 — эффективное сопротивление аквапланированию и превосходное сцепление с дорожным покрытием.

 

Dry Touch 2 ламельдерінің арқасында ылғал шинаның жолмен түйісу нүктесінен басты арналармен және бүйірінің орталық арналарымен жасалған суды бұру жүйесінің көмегімен тиімді шығарылады. Тіпті қатты тозған жағдайдың өзінде де Dry Touch 2 ламельдерінің пішімі ылғалды жағдайда шинаның тамаша ілінісіне кепілдік береді: ламельдің негізінде кеңейтілетін ойықтың арқасында арналардың сыйымдылығы суды бұру тиімділігіне әсер етпей ұлғаяды.

 

Благодаря ламелям Dry Touch 2, влага эффективно удаляется из пятна контакта шины с дорогой посредством водоотводной системы, образованной главными канавками и центральной канавкой ребра. Даже при серьезном износе форма ламелей Dry Touch 2 гарантирует превосходное сцепление шины во влажных условиях: благодаря углублению, которое расширяется у основания ламели, вместимость канавок растет без ущерба эффективности водоотвода.

 

Nokian Coanda Effect  

2016 жылдың Nokian Hakka Green 2 жаңа өнімінде сәтті жүзеге асырылған Coanda технологиясы Hakka Blue 2-нің ішкі иық аймағынан суды жылдам шығаруға әсер етеді. Ішкі иық аймағында бұжыртабан блоктарының иілген қабырғалары су ағынын бойлық арналардан көлденең арналарға бағыттайды. Бұжыртабан блоктарындағы Flow Guides бағыттаушы арналар автомобиль астынан бойлық арналар бойымен суды қосымша шығаруды тездете отырып, Коанд эффектін күшейтеді.

 

Технология Coanda, успешно реализованная в летней новинке 2016 года Nokian Hakka Green 2, способствует скорейшему отводу воды из внутренней плечевой зоны Hakka Blue 2. Изогнутые стенки блоков протектора на внутренней плечевой зоне направляют поток воды из продольных каналов в поперечные канавки. Направляющие канавки Flow Guides на блоках протектора усиливают эффект Коанда, дополнительно ускоряя отвод воды из пятна контакта шины с дорогой по поперечным канавкам.

 

Nokian Hybrid Compound  

Nokian Hakka Blue Hybrid деп аталатын резеңке қоспа Hakka Blue 2 шинасына жоғары беріктік, қауіпсіздік, отын үнемділігін және жолдың тегіс емес төсемінде қосымша жүктеме береді. Жаңа резеңке қоспасының ингредиенттерінің бірі болып табылатын қарағай майы Hakka Blue 2 шинасына температураның кең диапазонында тамаша іліністі және тербеліске төмен қарсыласуды көрсетуге мүмкіндік береді. 

 

Резиновая смесь под названием Nokian Hakka Blue Hybrid придает шине Hakka Blue 2 повышенную прочность, безопасность, топливную экономичность и способность выдерживать дополнительные нагрузки на неровных дорожных покрытиях. Сосновое масло, являющееся одним из ингредиентов новой резиновой смеси, позволяет шине Hakka Blue 2 обеспечивать превосходное сцепление в широком температурном диапазоне и низкое сопротивление качению.

 

Nokian High Tensil Steel  

Nokian Hakka Blue 2 моделінің беріктігі жоғары, қатты және сонымен қоса жеңіл сымды High Tensile Steel лентасынан жасалған болат брекермен күшейтілген қаңқасының жаңа құрылымының арқасында екі еселік беріктік қоры бар. Жаңартылған қаңқасы тек жүріп өтудің жоғары ресурсына ғана емес, сонымен қатар жоғары жылдамдықта жалтару маневры және басқа жолаққа ауысуда тамаша басқарушылыққа кепілдік береді.

 

Модель Nokian Hakka Blue 2 имеет двойной запас прочности благодаря новой конструкции каркаса, усиленного стальным брекером из высокопрочной, твердой и вместе с тем легкой проволочной ленты High Tensile Steel. Обновленный каркас гарантирует не только высокий ресурс ходимости, но и отличную управляемость при маневрах уклонения и перестроения на другую полосу движения на высоких скоростях.

 

Nokian Silent Sidewall  

Silent Sidewall технологиясы — жолдың кедір-бұдырынан туындайтын дірілді жою және белсенді түрде шуылды басуға ықпал ететін бүйір қабырғасы мен бұжыртабан арасындағы арнайы резеңке қоспа. Осылайша Nokian Hakka Blue 2 жүргізудің тамаша әсерін және автомобиль салонындағы тыныштықты паш етеді.

 

Технология Silent Sidewall — специальная резиновая смесь между боковой стенкой и протектором способствующая активному шумоподавлению и устранению вибраций, которые порождают дорожные неровности. Таким образом Nokian Hakka Blue 2 демонстрируют превосходный комфорт вождения и тишину в салоне автомобиля.

 

Nokian Silent Groove  

Hakka Blue 2 шинасында қолданылған Silent Groove технологиясы қосымша жайлылық беретін фактор болып табылады: бұжыртабанның көлденең қабырғасы арналарының шеттерінде гольф добындағыдай көптеген жартылай сфералық ойықтардан тұратын рельеф бар. Бұл технология шинаның жол төсемімен үйкелісінен пайда болатын шуылды және температураны азайта отырып, оның тозуын төмендетеді.

 

Дополнительным комфотообразущим фактором является технология Silent Groove, примененная в шине Hakka Blue 2: стенки канавок поперечных ребер протектора имеют рельеф, состоящий из множества полусферических углублений — совсем как у мяча для гольфа. Данная технология снижает шумность и температуру, возникающую от трения шины о дорожное покрытие, сокращая тем самым ее износ.

 

 

Nokian Rockproof

 

Nokian Rockproof

 

 

 

Nokian Rockproof– Nokian Tyres концернінің беріктігі жоғары және тозуға төзімді жаңа жол талғамайтын доңғалақтары – нағыз жолсыз жерде жүрушілер үшін таптырмас олжа.  

 

 

Nokian Rockproof – новые внедорожные шины концерна Nokian Tyres, обладающие высокой прочностью и устойчивостью к износу — просто находка для истинных ценителей езды по бездорожью.

 

Nokian Rockproof құмды, орманды және тастақ учаскелерді еш қорқынышсыз жүріп өтуге мүмкіндік береді: бұл «жегуші аттың» резеңке қоспасының құрамында ауыр жолсыздық жағдайында туындайтын түрлі жүктемеге жоғары тұрақтылықты қамтамасыз ететін арнайы қоспа бар.

 

Nokian Rockproof позволяют без страха преодолевать песчаные, лесные и каменистые участки: в составе резиновой смеси этих «рабочих лошадок» содержатся специальные смеси, обеспечивающие высокую устойчивость к разного рода нагрузкам, возникающим в условиях тяжелого бездорожья.

 

 

Инновационные особенности

 

Nokian Rockproof Hybrid  

Nokian Rockproof Hybridбұжыртабанының агрессивті суреті мен жаңа гибридті қоспасы тілінуге белсенді қарсы тұрады және қатаң жолсыздық жағдайында доңғалақтың тамаша тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Nokian Rockproof шиналары жеңіл жүк көліктері мен жол талғамайтын көліктер үшін әзірленген. Арнайы техника шиналарын өндіруге мамандандырылған Nokian Heavy Tyres бөлімшесімен бірлесіп әзірленген Rockproof шинасы Еуропадағы және Солтүстік Америкадағы кеніштер мен карьерлерде сынақтан ойдағыдай өтті.

 

Агрессивный рисунок и новая гибридная смесь протектора Nokian Rockproof Hybrid активно противостоят порезам и обеспечивают отличную устойчивость шин в суровых условиях бездорожья. Шины Nokian Rockproof разработаны для легких грузовых автомобилей и внедорожников. Разработанные совместно с подразделением Nokian Heavy Tyres, специализирующемся на производстве шин спецтехники, шины Rockproof успешно прошли испытания на рудниках и карьерах в Европе и Северной Америке.

 

Nokian Protector Block Support  

Бұжыртабанының шашкаларын күшейткіштермен оңтайландырылған Nokian Rockproof-ты  басқару тұрақтылығы мен дәлдігі: оны жоғары қаттылығы әрбір шашкасының негізінде кеңейтілуі және басқа шашкаларға бұрыштан орналасуымен қол жеткізіледі, ал шашкалардың өзі «шашка» тәртібімен жинақталған, бұл жағдайда арнаның түбі кедір-бұдыр жолда жүру кезінде де зақымданбайды. Бүйірінің күшейтілген жоғарғы бөлігі үшкір таспен түйіскенде тесілу мен тілінуден қосымша қорғанысты қамтамасыз етеді.

 

Устойчивость и точность управления Nokian Rockproof обеспечивается оптимизированными усилителями шашек протектора: его повышенная жесткость достигается тем, что каждая шашка имеет расширение у основания и расположена под углом к другим шашкам, а сами шашки скомпонованы в «шашечном» порядке, при этом дно канавки не повреждается даже при езде по дорожным неровностям. Усиленная верхняя часть боковин обеспечивает дополнительную защиту от проколов и порезов при контакте с острыми камнями.

 

Nokian Stone Ejectors  

Nokian Rockproof бұжыртабанының арналарындағы «тас шығарушы» — шинаның тозуға төзімділігін арттырады және оны зақымданудан қорғайды, үшкір және тегіс емес тастардың бұжыртабанда тұрып қалуын, сонымен қоса олардың шинаға кіріп кетуін болдырмайды.

 

«Удалители камней» в канавках протектора Nokian Rockproof — увеличивают износоустойчивость шины и ее защиту от повреждений, предотвращают застревание острых и неровных камней в протекторе, а также препятствуют их проникновению в саму шину.

 

Nokian Aramid Sidewalls  

Nokian Rockproof-тың арамидті талшықтармен күшейтілген мықты қапталы бар. Шинаның Hakkapeliitta 8 SUV, Hakka Blue SUVжәне Hakka Black SUV сияқты модельдерінде сәтті қолданылған Aramid Sidewalls технологиясы доңғалақтардың көлденең және тік жүктемелерге, соның ішінде шинаның зақымдануына әкеп соғатын тілінуге, тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

 

Nokian Rockproof имеет прочную боковину, усиленную арамидными волокнами. Технология Aramid Sidewalls, успешно примененная в таких моделях шин как Hakkapeliitta 8 SUV, Hakka Blue SUV и Hakka Black SUV, обеспечивают большую устойчивость шин к поперечным и вертикальным нагрузкам, в том числе порезам, которые могут привести к повреждению шины.

 

 

Өзінің ауыр техникаға бейімделгеніне қарамастан, жаңа жол талғамайтын Nokian Rockproof шиналары жолаушылар көлігінде қолданғанда да жүру жайлылығымен көңіл қалдырмайтынын атап өткен жөн.

 

Nokian Rockproof-ты бөлшек саудаға шығару 2017 жылдың басына жоспарланып отыр.  Жол талғамайтын жаңа өнім Q (160 км/сағ) жылдамдық индексімен LT225/75R16 бастап LT315/0R17 дейінгі 8 түрлі өлшемде қолжетімді болады.

 

Нужно отметить, что при своей ориентированности тяжелый транспорт, новые внедорожные шины Nokian Rockproof не разочаруют комфортом езды при использовании их на пассажирских автомобилях.

 

Старт розничных продаж Nokian Rockproof запланирован на начало 2017 года. Внедорожная новинка Nokian будет доступна в 8 типоразмерах от LT225/75R16 до LT315/0R17 с индексом скорости Q (160 км/ч).

 

 

Nokian Nordman SX2

 

Nokian Nordman SX2

 

 

 

Nokian Nordman SX  шинасының орнына келетін  жаңа Nokian Nordman SX2 жазғы шинасы қуаты аз және орташа отбасылық автомобильдерге арналған және түрлі жазғы ауа райын еңсеретін және тамаша ілініс пен басқарушылыққа кепілдік беретін тозуға төзімді өнім болып табылады. 

 

Новая летняя шина Nokian Nordman SX2, приходящая на смену Nokian Nordman SX, предназначена для семейных автомобилей малой и средней мощности. Представляя собой износостойкий продукт, эта шина уверенно справляется с различными летними погодными условиями и гарантирует отличное сцепление и управляемость.

 

Nokian Tyres тұрақты және сенімді Nokian Nordman SX2 шиналары акважоспарлау тәуекелі жоғары болатын кенеттен болған нөсер жаңбырдан қорықпайтынын айтады. Шиналардың жүру көрсеткіші жеке атап өтілуде.   

 

В Nokian Tyres заявляют, что устойчивые и надежные шины Nokian Nordman SX2 не боятся внезапных грозовых ливней, во время которых существенно возрастает риск аквапланирования. Отдельно отмечается и показатель ходимости шин.

 

«Тіпті жоғары жылдамдыққа және жүргізудің агрессивті стиліне үйренген жүргізушілер де олардың беріктігінің және жүруінің жоғары қоры арқасында  көп жылдар бойы Nokian Nordman SX2 шиналарына сенім білдіре алады. NordmanSX2 моделінің мықты құрылымы жолдың нашар жағдайынан туындайтын механикалық сипаттағы үлкен жүктемелерді деформацияланусыз көтере алады», - дейді Nokian Tyres клиенттерін техникалық қолдау қызметінің басшысы Матти Морри.

 

«Даже те водители, которые привыкли к высоким скоростям и агрессивному стилю езды, могут полагаться на Nokian Nordman SX2 в течение многих лет благодаря их высокому запасу прочности и ходимости. Прочная конструкция модели NordmanSX2 способна без деформации выдерживать большие нагрузки механического характера, вызываемые плохими дорожными условиями», – говорит руководитель службы технической поддержки клиентов Nokian Tyres Матти Морри.

 

Әлбетте, Nokian Nordman SX2 өндірісінде инновациялық технологияны қолданусыз қол жеткізу мүмкін емес еді.

 

Разумеется, в производстве Nokian Nordman SX2 не обошлось без применения инновационных технологий.

 

 

Инновационные особенности

 

Nokian Silent Grooves  

Silent Groove Design технологиясы: бойлық қабырға жағында гольф добының бетіне ұқсас  рельефі бар – мұндай технология шинаның шуылының аздығын, жақсы салқындауын және тозуының төмендеуін қамтамасыз етеді.

 

Технология Silent Groove: стенки продольных ребер имеют рельеф схожий с поверхностью мяча для гольфа — такая технология обеспечивает шине малошумность, хорошую охлаждаемость и, как следствие, снижение износа.

 

Nokian Hybrid Compound  

Nokian Venture Grooves

 

Nokian Polished Grooves

         

Аса экологиялық болып келетін Nordman SX2резеңке қоспасының құрамында сулы төсемде кең температуралық диапазонда тамаша ілініске және тербеліске төмен қарсыласуына әсер ететін  силика бөлшектері бар.

 

Состав резиновой смеси Nordman SX2, ставший еще более экологичным, содержит частицы силики, способствующие отличному сцеплению на мокрых покрытиях в широком температурном диапазоне и низкому сопротивлению качению.

 

Вентурлық арналар — бұжыртабаннан суды шығаратын және жолмен түйісу нүктесін тездететін иық аймақтарының блоктары арасындағы ерекше пішімді арналар.

 

Вентурные канавки — каналы особой формы в блоках плечевой зоны протектора, ускоряющие отвод воды из пятна контакта шины с дорогой.

 

Негізгі арналардың жылтыратылған жақтары да суды тиімді шығаруға көмектеседі.

 

Полированные стенки основных канавок также помогают эффективно удалять воду из протектора.

 

Nokian Venture Grooves   Nokian Infolength  

Барлық Nokian шиналарының дәстүрлі қауіпсіз жүргізу индикаторына (Driving Safety Indicator, DSI)қосымша жаңа өнім бұжыртабанына акважоспарлау индикаторы түсірілген. Су тамшысы түріндегі символ бұжыртабанның қалдық тереңдігі 4 миллиметрден аз болған кезде акважоспарлау тәуекелінің жоғарылағанын көрсете отырып, жоғалады. Бүйіріндегі ақпараттық аймақ шинаны ауыстыру кезінде керекті қысымды жазу мүмкіндігін береді. 

 

В дополнение к традиционному для всех шин Nokian индикатору безопасности вождения (Driving Safety Indicator, DSI) протектор новинки оснащен индикатором аквапланирования. Символ в виде капли воды исчезает, когда остаточная глубина протектора становится меньше 4 миллиметров, указывая тем самым на растущий риск возникновения аквапланирования. Информационная зона на боковине предоставляет возможность записи рекомендуемого давления в шине при ее замене.

 

Жаңа өнімнің өлшем түрлерінің ассортименті 13-тен 16 дюймге дейін өзгереді және T (190 км/сағ) және H (210 км/сағ) жылдамдық индексі бар шиналарды қосады. Nordman SX2 шиналарын бөлшек саудаға шығару 2017 жылдың көктеміне жоспарланған.

 

Ассортимент типоразмеров среднебюджетной новинки Nokian варьируется от 13 до 16 дюймов и включает шины с индексами скорости T (190 км/ч) и H (210 км/ч). Старт розничных продаж Nordman SX2 запланирован на весну 2017 года.

 

 


Материалдары бойынша / По материалам nokiantyres.kz

 

 

27.09.2016
Онлайн-бронирование шиномонтажа в шинных центрах UNITYRE
Распродажа мотошин
БШМ Gislaved
Бесплатный шиномонтаж от MATADOR*